top of page

Algemene voorwaarden

Aanvaarding van opdrachten

De praktijk verzorgt individuele behandelingen voor volwassenen met orthomoleculair voedings-, leefstijl- en suppletie advies.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. 

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen. 

 

De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Op het intakeformulier zullen van de cliënt de persoonsgegevens en relevante noodzakelijke informatie worden ingevuld. Globaal zal worden weergegeven welke klacht(en) de cliënt heeft en welke eventuele middelen daarvoor worden gebruikt.

Annulering

 

De therapeut en de cliënt verplichten zich aan het tarief te houden zoals vermeld op de website.

Cliënt ontvangt na afloop van het consult een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Dit geldt voor zowel losse consulten als het BBB traject. 

 

Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. 

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 - Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

 - Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

 - Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Afspraken dienen mondeling, per telefoon of e-mail te worden afgezegd. De therapeut behoudt zich het recht om een afspraak af te zeggen, indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen. 

De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG. 

Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie of bij een van de samenwerkingspartners, ziekte van (een van de) personen die met uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen. 

Facturering en betaling

Alle prijzen zijn in euro's (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W./omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. 

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen. 

De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 

Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting. 

De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder. 

De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 

De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 

De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling. 

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen, etc. 

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. De inhoud van de behandeling die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen. De behandelingen zijn namelijk zeer persoonlijk en zijn niet één-op-één toe te passen op een ander persoon.

EMB

 

EMB staat voor Energetische Morfologische Bloedtest en kan zowel los (onder bepaalde voorwaarden) als standaard onderdeel van behandeltrajecten A, B en C worden afgenomen.

De adviezen die hieruit voortvloeien hebben een energetische en/of holistische insteek. De waardes in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBtest® een deficiëntie aangeeft. EMBtest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en geeft behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. deze EMBtest® vallen onder 'natuurgerichte geneeswijzen'. 

Disclaimer

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die is erkend door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op de huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en/of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.

Laatste update: November 2022

bottom of page